dissabte, 21 de març de 2020

MANIFEST 21M “València contra el Racisme”

[Valencià] 


Hui 21 de març, Dia Internacional contra el Racisme, nombrosos col·lectius de València, com tambè altres de l'Estat Espanyol i del món, ens unim per a mostrar la nostra repulsa absoluta a aquesta xacra social que constitueix un dels puntals estructurals del sistema de dominació actual, pel qual les grans majories de la població mundial són discriminades, excloses i oprimides, i per a denunciar la seua presència creixent en la nostra societat i en les nostres institucions.

Denunciem en primer lloc les Polítiques de Frontera de la Unió Europea, per ser les culpables directes del sofriment i la mort de milers de persones que fugen de guerres, de persecució política o de la fam, en molts casos provocats pels països del Nord global, i que, en lloc de vies segures per al seu trànsit, troben en el seu viatge violència, repressió, pilotes de goma, gasos lacrimògens, guardacostes i murs insalvables que acaben amb moltes d'elles mortes en el camí o ofegades en la mar. Denunciem l'Acord de la Vergonya signat precisament un 18 de març, de fa ara quatre anys, pel qual Turquia acceptava convertir-se en el gendarme d'Europa, per a evitar-nos als europeus haver d'assistir a les nostres fronteres a la violència exercida contra les persones (dones, xiquetes i xiquets, homes) que busquen refugi. Violència com la que ara s'ha exercit a la frontera grega. Denunciem amb ell, tots els altres acords amb països tercers que busquen externalitzar fronteres i invisibilitzar als nostres ulls tot el sofriment que aquestes provoquen. Denunciem també la flagrant violació del dret a la sol·licitud d'asil que signifiquen les devolucions en calent a les nostres fronteres.

Denunciem especialment la Llei d'Estrangeria, pedra angular del racisme institucional que regeix en l'Estat Espanyol. És aquesta llei la que decreta la condemna a milers de persones migrades a la més absoluta exclusió social durant els primers tres anys de la seua arribada, en establir aquest període com el mínim necessari per a poder sol·licitar un permís de residència i treball. Però, a més, condemna a la inestabilitat continuada en fer dependre la renovació del permís a mantindre un contracte i cotitzar almenys sis mesos cada any. D'aquesta forma, es pretén assegurar una força de treball dòcil, sempre amb temor a exigir els seus drets per a no perdre el seu contracte i ser expulsada del sistema.

Denunciem els Centres d'Internament d'Estrangers (els CIEs), presons racistes on les persones migrades són tancades sense haver comés cap delicte, simplement pel fet de no tindre en regla els papers exigits, a la suposada espera de la seua deportació, i en les quals se'ls sotmet a la reiterada privació dels seus drets fonamentals, a més d'unes condicions de vida penoses.

Denunciem les Redades Racistes que duen a terme les forces policials, parant, controlant i discriminant a certes persones pel seu “perfil racial”. Aquesta pràctica té com a objecte l'assenyalament, l'estigmatització, la criminalització i, en definitiva, l'atemorització i marginació de la resta del cos social. Denunciem especialment aquelles que es duen a terme per a omplir de persones de determinat origen els vols de deportació contractats per l'Estat amb certes aerolínies comercials.

Denunciem que l'Ajuntament de València continua posant grans dificultats per a l'accés al Padró a moltes persones, especialment entre elles a les persones migrades. L'empadronament és la porta que possibilita l'exercici de qualsevol dret, des de l'obtenció de la targeta sanitària, la matriculació de les xiquetes i xiquets o l'accés als serveis municipals. L'empadronament hauria de ser automàtic per a tota persona que viu a la nostra ciutat i no dependre de poder complir o no un determinat requisit.

Denunciem les especials traves que les persones migrades troben per a accedir a l'habitatge, a l'educació, a l'ocupació o a la sanitat. El ple exercici d'aquests drets, ja minvat per a una majoria en la nostra societat, es complicaespecialment per a les persones migrades, que es veuen relegades a una major precarietat, marginació i degradació. Denunciem especialment l'exclusió normativa del seu accés a l'ocupació pública.

Denunciem l'extensió dels discursos d'odi en la nostra societat, especialment els discursos racistes i xenòfobs. Denunciem com el racisme social latent s'estén i, cada vegada més, s'exterioritza amb menys complexos, discriminant, marginant, rebutjant, culpant de tots els mals a les persones migrades, fins a acabar, en els casos més greus, en agressions verbals o fins i tot físiques.

Denunciem l'ascens de l'extrema dreta al nostre país i en la resta d'Europa, denunciem aquesta volta del feixisme, que es revist ara de noves aparences més “amables”, però que manté el seu vell fonamentalisme supremacista, la seua amenaça als valors democràtics i als drets més bàsics de la majoria de les persones. Des de les institucions, normalitzen i promocionen els discursos d'odi que denunciem i estenen així encara més el racisme estructural en la nostra societat.

Per tot això ens unim contra el Racisme i el Feixisme i manifestem:

NO AL RACISME

#21MValènciaContraelRacisme #ProuRacisme #WorldAgainstRacism

Signat:
- ACOEC
- Acontracorrent
- Anticapitalistes País Valencià
- Asociación África en el Corazón
- Asociación Intercultural Candombe
- Asociación Nourdine - Asociación Cultural La Paz
- Casa Marruecos
- CEAR PV
- CEDSALA (Centre de Documentació i Solidaritat amb Amèrica Llatina i Àfrica)
- Centre Social Terra
- CESÁfrica
- CGT Valencia
- CIEs No (Campaña por el Cierre de los CIEs y el fin de las deportaciones)
- CIM Burkina
- CNT Valencia
- Colectiva Resistencia Migrante
- Colectivo Sur Cacarica
- CCOO PV
- COS, Coordinadora Obrera Sindical Assemblea de l'Horta i la Ribera
- Crida contra el Racisme i el Feixisme
- Decidim
- Entreiguales Valencia
- Equipo Implementación Decenio Afrodescendiente- España
- Fundación CEPAIM
- Fundació Mundubat
- Intersindical Valenciana
- Joves d’Esquerra Unida de València
- Mesa d'Entitats de Solidaritat amb els Immigrants
- Mujeres con Voz Valencia
- Obrim Fronteres Valencia
- ONGD Casa Camerún
- ONGD Menuts del Món
- Perifèries
- Plataforma Acción Poética Valencia Refugiad@s
- Plataforma de Apoyo a las Trabajadoras del Campo
- Plataforma Valenciana de Solidaridad con el Pueblo Saharaui
- Psicólogos sin Fronteras
- SJM (Servicio Jesuita a Migrantes Valencia)
- Unió Pobles Solidaris
- València Acull
- València és Refugi
- Zemmur, Asociación de Saharauis en Valencia


[Castellà] MANIFIESTO 21M “València contra el Racismo”


Hoy 21 de marzo, Día Internacional contra el Racismo, numerosos colectivos de València, como también del Estado Español y del mundo, nos unimos para mostrar nuestra repulsa absoluta a esta lacra social que constituye uno de los puntales estructurales del sistema de dominación actual, por el que las grandes mayorías de la población mundial son discriminadas, excluidas y oprimidas, y para denunciar su presencia creciente en nuestra sociedad y en nuestras instituciones.


Denunciamos en primer lugar las Políticas de Frontera de la Unión Europea, por ser las culpables directas del sufrimiento y la muerte de miles de personas que huyen de guerras, de persecución política o del hambre, en muchos casos provocados por los países del Norte global, y que, en lugar de vías seguras para su tránsito, encuentran en su viaje violencia, represión, pelotas de goma, gases lacrimógenos, guardacostas y muros insalvables que terminan con muchas de ellas muertas en el camino o ahogadas en el mar. Denunciamos el Acuerdo de la Vergüenza firmado precisamente un 18 de marzo, de hace ahora cuatro años, por el que Turquía aceptaba convertirse en el gendarme de Europa, para evitarnos a los europeos tener que asistir en nuestras fronteras a la violencia ejercida contra las personas (mujeres, niños, hombres) que buscan refugio, violencia como la que ahora se ha ejercido en la frontera griega. Denunciamos con él, todos los demás acuerdos con países terceros que buscan externalizar fronteras e invisibilizar a nuestros ojos todo el sufrimiento que éstas provocan. Denunciamos también la flagrante violación del derecho a la solicitud de asilo que significan las devoluciones en caliente en nuestras fronteras.


Denunciamos especialmente la Ley de Extranjería, piedra angular del racismo institucional que rige en el Estado Español. Es esta ley la que decreta la condena a miles de personas migradas a la más absoluta exclusión social durante los primeros tres años de su llegada, al establecer este periodo como el mínimo necesario para poder solicitar un permiso de residencia y trabajo. Pero, además, condena a la inestabilidad continuada al hacer depender la renovación del permiso a mantener un contrato y cotizar al menos seis meses cada año. De esta forma, se pretende asegurar una fuerza de trabajo dócil, siempre con temor a exigir sus derechos para no perder su contrato y ser expulsada del sistema.


Denunciamos los Centros de Internamiento de Extranjeros (los CIEs), cárceles racistas donde las personas migradas son encerradas sin haber cometido ningún delito, simplemente por el hecho de no tener en regla los papeles exigidos, a la supuesta espera de su deportación, y en las que se les somete a la reiterada privación de sus derechos fundamentales, además de a unas condiciones de vida penosas. 


Denunciamos las Redadas Racistas que llevan a cabo las fuerzas policiales, parando, controlando y discriminando a ciertas personas por su “perfil racial”. Esta práctica tiene como objeto el señalamiento, la estigmatización, la criminalización y, en definitiva, su amedrentamiento y marginación del resto del cuerpo social. Denunciamos especialmente aquellas que se llevan a cabo para llenar de personas de determinado origen los vuelos de deportación contratados por el Estado con ciertas aerolíneas comerciales.


Denunciamos que el Ayuntamiento de València sigue poniendo grandes dificultades para el acceso al Padrón a muchas personas, especialmente entre ellas a las personas migradas. El empadronamiento es la puerta que posibilita el ejercicio de cualquier derecho, desde la obtención de la tarjeta sanitaria, la matriculación de las niñas y niños o el acceso a los servicios municipales. El empadronamiento debería ser automático para toda persona que vive en nuestra ciudad y no depender de poder cumplir o no un determinado requisito.


Denunciamos las especiales trabas que las personas migradas encuentran para acceder a la vivienda, a la educación, al empleo o a la sanidad. El pleno ejercicio de estos derechos, ya mermado para una mayoría en nuestra sociedad, se complica especialmente para las personas migradas, que se ven relegadas a una mayor precariedad, marginación y degradación. Denunciamos especialmente la exclusión normativa de su acceso al empleo público.


Denunciamos la extensión de los discursos de odio en nuestra sociedad, en especial los discursos racistas y xenófobos. Denunciamos como el racismo social latente se extiende y, cada vez más, se exterioriza con menos complejos, discriminando, marginando, rechazando, culpando de todos los males a las personas migradas, hasta terminar, en los casos más graves, en agresiones verbales o incluso físicas.


Denunciamos el ascenso de la extrema derecha en nuestro país y en el resto de Europa, denunciamos esta vuelta del fascismo, que se reviste ahora de nuevas apariencias más “amables”, pero que mantiene su viejo fundamentalismo supremacista, su amenaza a los valores democráticos y a los derechos más básicos de la mayoría de las personas. Desde las instituciones, normalizan y promocionan los discursos de odio que denunciamos y extienden así aún más el racismo estructural en nuestra sociedad.


Por todo ello nos unimos contra el Racismo y el Fascismo y manifestamos:

NO AL RACISMO

#21MValènicaContraelRacisme #ProuRacisme #WorldAgainstRacism

Firmado:
- ACOEC
- Acontracorrent
- Anticapitalistes País Valencià
- Asociación África en el Corazón
- Asociación Intercultural Candombe
- Asociación Nourdine - Asociación Cultural La Paz
- Casa Marruecos
- CEAR PV
- CEDSALA (Centre de Documentació i Solidaritat amb Amèrica Llatina i Àfrica)
- Centre Social Terra
- CESÁfrica
- CGT Valencia
- CIEs No (Campaña por el Cierre de los CIEs y el fin de las deportaciones)
- CIM Burkina
- CNT Valencia
- Colectiva Resistencia Migrante
- Colectivo Sur Cacarica
- CCOO PV
- COS, Coordinadora Obrera Sindical Assemblea de l'Horta i la Ribera
- Crida contra el Racisme i el Feixisme
- Decidim
- Entreiguales Valencia
- Equipo Implementación Decenio Afrodescendiente- España
- Fundación CEPAIM
- Fundació Mundubat
- Intersindical Valenciana
- Joves d’Esquerra Unida de València
- Mesa d'Entitats de Solidaritat amb els Immigrants
- Mujeres con Voz Valencia
- Obrim Fronteres Valencia
- ONGD Casa Camerún
- ONGD Menuts del Món
- Perifèries
- Plataforma Acción Poética Valencia Refugiad@s
- Plataforma de Apoyo a las Trabajadoras del Campo
- Plataforma Valenciana de Solidaridad con el Pueblo Saharaui
- Psicólogos sin Fronteras
- SJM (Servicio Jesuita a Migrantes Valencia)
- Unió Pobles Solidaris
- València Acull
- València és Refugi
- Zemmur, Asociación de Saharauis en Valencia
divendres, 13 de setembre de 2019

Orriols es mobilitza contra l'obertura d'un local lligat a l'extrema dreta

Per uns barris lliures de racisme i xenofòbia. El proper dissabte 14 de setembre, a Orriols fem front units la intolerància. El Casal Romeu, i la organització "cultural" Valentia Forum, tenen vincles feixistes amb els neonazis del Galeón Elda. Cap espai per als intolerants!
Recolzem i enfortim les lluites veïnals, davant els feixistes que volen dividir-nos i generar odi entre nosaltres, aillem-los des de la diversitat i la unitat popular. El proper dissabte, tothom a la concentració!
⬇️ Comunicat veïnat d'Orriols:⬇️
dijous, 18 d’octubre de 2018

Assemblea i concentració contra el feixisme a Elda

[val.]

Com vam anunciar anit, Hogar "Social" pretén obrir una nova delegació a Elda (Alacant). Recordem que, Hogar Social, és una organització neonazi agermanada amb Casa Pound (Itàlia), els quals, s'autodefineixen com a "feixistes del tercer mil·lenni". Aquesta organització es disfressa de solidaritat amb la fi guanyar adeptes, aprofitant l'ocasió per abocar un discurs racista i xenòfob. Amb això pretenen assentar les seues idees per després fer el salt a la política, com ja ho va fer Casa Pound. Així, a poc a poc, van estenent les seves sucursals per tot l'estat.
En primer lloc, el País Valencià i Múrcia van haver de fer front a Lo Nuestro, una marca blanca d'aquesta organització. Aquest col·lectiu neonazi, igual que Hogar Social, realitza arreplegades d'aliments, exclusivament, per a persones d'origen espanyol, entre altres accions. Al seu torn, aboquen mentides sobre col·lectius socialment estigmatitzats. Per exemple, denuncien que les ONGs i les institucions tenen preferència per les persones estrangeres quan, estadísticament, és fals. Aquest col·lectiu es va estendre en diferents municipis: Elda-Petrer, Alacant, Alcoi, Elx, Múrcia, Jumella, Cieza...
Un altre aspecte a tenir en compte és que Lo Nuestro va assaltar la manifestació LGTBI de Múrcia, igual que són els responsables d'amenaçar a tot aquell i tota aquella que no pense com ells.
Però no ens enganyen, en realitat són els feixistes de sempre, els quals, compten amb una sèrie d'antecedents policials a l'esquena. És necessari llevar-los la careta per poder vèncer-los, demostrant, a la societat civil, que no són ni nous, ni patriotes, ni solidaris.
Dit tot això, diferents col·lectius els vam fer front mitjançant respostes àmplies, plurals i unitàries. Aquestes accions tenen la fi d'involucrar a la major part de la població, prestant especial atenció als col·lectius que són el blanc d'odi dels seus discursos: persones migrants, musulmanes, LGTBI... ciutats com Alcoi, Cocentaina, Guardamar del Segura, Oriola i Múrcia, entre altres, van ser declarats municipis lliures de feixisme, racisme i xenofòbia. Tot això és perquè hem de demostrar que som majoria enfront de la intolerància.
Per tot això, des de CCR (http://cridacontraelracisme.blogspot.com/)) participarem en l'assemblea contra el feixisme organitzada pels veïns i veïnes d'Elda.
El 19 d'octubre tenim una cita a Elda per dir, una vegada més, No al feixisme!
Més informació sobre LoNuestro: https://www.eltemps.cat/…/la-nova-pell-de-la-ultradreta-lon…

[cast.]

Como anunciamos anoche, Hogar “Social” pretende abrir una nueva delegación en Elda (Alicante). Recordemos que, Hogar Social, es una organización neonazi hermanada con Casa Pound (Italia), los cuales, se autodefinen como "fascistas del tercer milenio". Esta organización se viste de solidaridad con el fin ganar adeptos, aprovechando la ocasión para verter un discurso racista y xenófobo. Con ello pretenden asentar sus ideas para después dar el salto a la política, como ya lo hizo Casa Pound. Así, poco a poco, van extendiendo sus sucursales por todo el estado.
En primer lugar, el País Valencià y Murcia tuvieron que hacer frente a Lo Nuestro, una marca blanca de esta organización. Este colectivo neonazi, al igual que Hogar Social, realiza recogidas de alimentos, exclusivamente, para personas de origen español, entre otras acciones. A su vez, vierten mentiras sobre colectivos socialmente estigmatizados. Por ejemplo, denuncian que las ONGs y las instituciones tienen preferencia por las personas extranjeras cuando, estadísticamente, es falso. Este colectivo se extendió en diferentes municipios: Elda-Petrer, Alicante, Alcoi, Elche, Murcia, Jumilla, Cieza...
Otro aspecto a tener en cuenta es que Lo Nuestro asaltó la manifestación LGTBI de Murcia, al igual que son los responsables de amenazar a todo aquel y toda aquella que no piense como ellos.
Pero no nos engañan, en realidad son los fascistas de siempre, los cuales, cuentan con una serie de antecedentes policiales a sus espaldas. Es necesario quitarles la careta para poder vencerlos, demostrando, a la sociedad civil, que no son ni nuevos, ni patriotas, ni solidarios.
Dicho todo esto, diferentes colectivos les hicimos frente mediante respuestas amplias, plurales y unitarias. Estas acciones tienen el fin de involucrar a la mayor parte de la población, prestando especial atención a los colectivos que son el blanco de odio de sus discursos: personas migrantes, musulmanas, LGTBI... ciudades como Alcoi, Cocentaina, Guardamar del Segura, Orihuela y Murcia, entre otros, fueron declarados municipios libres de fascismo, racismo y xenofobia. Todo esto es porque tenemos que demostrar que somos mayoría frente a la intolerancia.
Por todo ello, desde CCR (http://cridacontraelracisme.blogspot.com/)) participaremos en la asamblea contra el fascismo organizada por los vecinos y vecinas de Elda.
El 19 de octubre tenemos una cita en Elda para decir, una vez más, ¡No al fascismo!
Más información sobre LoNuestro: https://www.eltemps.cat/

diumenge, 16 de setembre de 2018

📆9 D'OCTUBRE, PAÍS VALENCIÀ TOMBA DEL FEIXISME


El pròxim 9 d’octubre farà un any des de les agressions, insults i amenaces que es patiren en la diada nacional del País Valencià. Grupuscles neonazis i partits d’extrema dreta capitanejaren un dels atacs feixistes més violents que hem patit ens els darrers anys.

No podem romandre passives davant els atacs d'extrema dreta, per això mateixa, el pròxim 9 d'octubre desbordem els carrers d'unitat contra el feixisme.

Contra el feixisme, nosaltres som més!

➡️Promte anirem pujant a les xarxes més informació:divendres, 13 de juliol de 2018

1rAniversariCCR

Moltíssimes gràcies a totes les persones que volguéreu acompanyar-nos en el #1rAniversariCCR d'aquest fantàstic projecte. José Antonio Espinar, Pintor y MuralistaSEMBA, veïns i veïnes d'arreu de tota la comarca que es vàreu apropar, associacions, col·lectius, entitats,i especialment a l'AAV de Batoi, esperem de tot cor que es sentireu protagonistes d'un dia que també és vostre, perquè lluitar i transformar unitàriament no és sinó això, aconseguir sentir-nos tots i totes part del canvi.
Per molts anys més Cridant ben fort Contra el Feixisme i el Racisme al País Valencià.

Eixim a la premsa! Així deixem alguns mitjans que es van fer ressò de la jornada i el nostre àlbum:


També Aprofitem per deixar-vos el Parlament polític del #1rAniversariCCR:


La suma era dos més dos.
El resultat era quatre.
La pregunta era Qui és?
La resposta era Déu.
La Consigna era Pàtria.
La resposta aixecar el braç.
Quan llegim aquests versos de L'escola de Ribera de l'Ovidi tots i totes sabem de quin període parlem. El nacional catolicisme durant la dictadura del general Francisco Franco no sols s'imposà institucionalment, sinó també a cada espai de la vida dels valencians i les valencianes. La nostra llengua, la cultura, les ideologies divergents o alternatives foren les primeres víctimes i amb elles els valencians i valencianes que les defenien.
A les mateixes dècades, el colp d'estat i la posterior dictadura franquista lluny de servir d'antídot per no repetir tan brutal experiència, fou enormement superat pel creixement i la consolidació del partit Nazi a Alemanya dibuixant un escenari humà, social i polític deplorable amb la pèrdua de milers de vides, drets i llibertats.
Aquests dos episodis històrics els coneixem ben bé, però sobretot i el més important, tots i totes nosaltres coneixem el relat de la veritat, el relat de les oprimides i de les víctimes del feixisme. Una veritat que cal continuar guanyant per treure, d'una vegada per totes, la dignitat republicana de les foses comuns i soterrar al seu lloc la forçada amnistia dels responsables amb justícia i reparació. No volem una tornada al passat baix cap concepte.
Passada la transició, a la societat postfranquista, i en concret al nostre PV, l'extrema dreta seguiria actuant amb centenars d'atemptats, amenaces, agressions i temptatives d'assassinats que malauradament alguns d'ells aconseguiren el seu objectiu. Perquè si, com sabem el feixisme mata. La ideologia feixista està disposada a matar per arrelar la seua doctrina d'odi. L'assassinat de Miquel Grau al 77, posteriorment el del jove Guillem Agulló amb tan sols 18 anys i molts altres arreu de tot l'estat ens ho confirmen. Assassinats que gaudiren de la més completa impunitat. Una impunitat que sense cap dubte és el fil conductor de l'activitat de l'extrema dreta al nostre territori fins dies d'ara.
I com no ens casarem en repetir, ni oblidem ni perdonem. Prou impunitat.
Però com sabem, cada vegada aquests grups van anar perdent presència i sent fortíssimament atacats per la força i la denúncia de tots i totes les valencianes. Sols a partir d'eixa realitat s'entén l'esforç polític i sociològic que han portat a terme els intel·lectuals feixistes per dibuixar una nova estratègia social guanyadora.
Sí, volen tornar a vèncer. La nova extrema dreta vol vèncer.
Ja no vegem esvàstiques, ni aguilutxos, ni creus gamades. Fins i tot no vegem botes, jaquetes bombers o caps rapats. Ara, torreons, tortugues i altres simbologies a dintre de cercles totes elles acompanyades d'una única bandera, una rogigualda portada per homes, majoritàriament, ben repentinats amb una estètica casual que qualsevol podria portar. Que no ens enganyen.
En aquestes organitzacions ja no encontrem desfilades paramilitars, homenatges públics a genocides o misses nacionals catolicistes, tan sols arreplegades de menjar segregadores per a qui ells anomenen nacionals, també per animals i, els veurem i els vegem implicats a totes les causes socials de masses que es puguem imaginar.
Que no ens enganyen.
I perquè acabem fent-nos una idea, i per si ens sona d'alguna cosa, ni de dretes ni d'esquerres, trenquen el clàssic eix ideològic, únicament s'etiqueten com a patriotes de sentit comú.
Que no ens enganyen, són neonazis disfressats de solidaris.
Múrcia, Cartagena, Elda-Petrer, Elx, Alacant i, Alcoi, és l'última ciutat on ha arribat el grupuscle neonazi Lo Nuestro des del gener de 2017 com a màxim exponent de la nova extrema dreta al nostre territori.
Però, no anem a parlar més dels grups feixistes. El nostre present, també, és en si una increïble oportunitat per construir les comarques que desitgem. Unes comarques interculturals, solidàries i pacifiques.

'Podries' de Joana Raspall

Si haguessis nascut
en una altra terra,
podries ser blanc,
podries ser negre...
Un altre país
fóra casa teva,
i diries "sí"
en una altra llengua.
T'hauries criat
d'una altra manera.
Més bona, potser.
Potser més dolenta.
Tindries més sort
o potser més pega...
Tindries amics
i jocs d'una altra mena;
duries vestits
de sac o de seda,
sabates de pell
o tosca espardenya,
o aniries nu
perdut per la selva.
Podries llegir
contes i poemes,
o no tenir llibres
ni saber de lletra.
Podries menjar
coses llamineres
o només crostons
secs de pa negre.
Podries... podries...
Per tot això pensa
que importa tenir
les mans ben obertes
i ajudar qui ve
fugint de la guerra
fugint del dolor
i de la pobresa.
Si tu fossis nat
a la seva terra
la tristesa d'ell
podria ser teva.
Com diu el poema, per totes les transformacions economicosocials i culturals que s'han viscut als darrers segles, som, vivim i viurem afortunadament a una societat multicultural, com deia Jaume Sisa casa meva és casa vostra, si és que hi ha cases d'algú.

[Lectura de poesies]
Però, hem de ser molt realistes que aquesta consciencia inclusiva que sentim i creguem s'ha de treballar per arrelar-la. L'estructura racista ben assentada a tots els àmbits de la nostra societat sumada a la crisi econòmica, els moviments migratoris dels últims anys o els atemptats del daesh són els ingredients perfectes per alimentar l'odi i fer que la vida d'una persona racialitzada a la nostra comarca no siga senzilla.
[Relats vivencials, reflexions pròpies, poemes, experiències sobre racisme als diferents àmbits de la societat]

Primer van venir pels jueus,
i jo no vaig dir res, perquè no era jueu.
Després van venir pels comunistes,
i jo no vaig dir res, perquè no era comunista.
Després van venir pels sindicalistes,
i jo no vaig dir res, perquè no era sindicalista.
Després van venir per mi,
i ja no quedava ningú per defensar-me.

Pastor Niemöller, víctima dels camps de concentració nazis

Quan parlem de conèixer el passat com l'únic antídot per no repetir els mateixos errors en el futur, també estem parlant d'altre tipus de present. Un present per a nosaltres prenent partit col·lectivament a la plataforma on compartir, imaginar, analitzar, riure, somiar i també frustrar-nos com no, quan les expectatives no es veuen complides.
En definitiva, en aquest any de vida i per molts més que esperem que ens queden per viure, seguirem treballant per fer realitat el nou mon que tots i totes portem als nostres cors.

Alcoi (Alcoià-Comtat), 8 de juliol 2018.


dimarts, 19 de juny de 2018

1r Aniversari Crida Contra el Racisme a Alcoi


En primícia actualitat tenim el plaer d'anunciar-vos el cartell del 1r AniversariCCR per al pròxim 8 de juliol a #Batoi (Alcoi).🎉
Des de primeres hores del matí estarem al mercat dels diumenges amb una taula informativa per a fer saber a tot el veïnat de la intensa jornada perquè cap es perda cap activitat.
Compartirem, riurem, cantarem, ballarem i el que podem assegurar-vos és que farem tot el possible per a que tots i totes es sentiu protagonistes del dia perquè CCR no és altra cosa sinó això, UNITAT de tots i totes per construir les comarques lliures de feixisme i racisme que volem.👳‍♂
📍Recordeu que els tiquets col·laboratius de la paella es podran comprar als llocs físics o bé contactant amb nosaltres via correu electrònic📩, xarxes socials📲 o personalment.
dissabte, 26 de maig de 2018

III Sessió completada a l’ IES Pare Vitòria - Alcoi!

En la tercera sessió hem aprés a detectar les notícies islamòfobes per protegir-nos de les mentides, i ens preguntem:
• Amb què es relaciona sempre l’islam?
• On es posa el focus d’atenció?
• Com podem manipular les dades “científiques”?
També cada alumna i alumne ha fet un compromís per a lluitar contra la islamofòbia ja que “Si eres neutral davant d’una situació d’injustícia, és que has elegit el costat de l’opressor" Desmond Tutu.
I hem finalitzat amb aquesta preciosa cançó: https://www.youtube.com/watch?v=QILq3eHOLkM&feature=youtu.be