dilluns, 29 de maig de 2017

Alcoi es declara municipi lliure de feixisme, racisme i xenofòbia

HO HEM ACONSEGUIT! 
ALCOI ES DECLARA MUNICIPI LLIURE DE FEIXISME, RACISME I XENOFÒBIA.

Amb aquesta Declaració Institucional signada unànimement pels grups del consistori PSOE, PP, Ciudadanos, Compromís i Guanyar, podem dir ben orgullosos i orgulloses que ja hem assolit altra petita victòria.
Amb l’aprovació de la moció no sols el projecte per la construcció d’una comarca integradora, pacífica, solidària i multicultural queda legitimat institucionalment per les més de 59000 veïnes i veïns que representa el consistori, sinó que a més ens proporciona unes eines normatives per facilitar-nos la tasca al carrer que hem estat desenvolupant des del mes de març.
Concretament, cal destacar que amb l’estricte compliment del text aprovat, queden completament prohibides les activitats racistes i xenòfobes del ja conegut grup feixista Lo Nuestro per atemptar a tota legalitat vigent en pro de la no discriminació i la igualtat. Juntament amb aquesta, la que era sense cap dubte per a nosaltres la mesura més urgent, el consistori es compromet d’ara endavant a donar veu a Crida Contra el Racisme al Consell de Benestar Social, a col·laborar amb les activitats que aquesta i d’altres organitzacions antifeixistes, antiracistes i antixenòfobes desenvolupen al municipi i a portar a terme una Campanya Permanent Antirumors amb la finalitat de desmentir els rumors, prejudicis i falsos mites racistes que estigmatitzen als nostres veïns i veïnes migrants. (Per a més informació, la resta de la moció la podeu llegir tots i totes al nostre Blog.)
Cap de nosaltres quan arrancàrem el projecte plenes de dubtes, amb moltes ganes però també amb moltes pors, pensàvem que a dia de huí aconseguirem el grau de consolidació del que gaudeix ja el model a la comarca de l’Alcoià-Comtat i més intensament a la ciutat d’Alcoi. Després d’aquest important pas en el dia de hui, sols ens dona més ganes, il·lusió i força per continuar treballant amb tot el teixit associatiu, els veïns i les veïnes per construir la comarca que ens mereixem. Una comarca lliure de racisme, feixisme i tot tipus de discriminació.
I com no, per acabar, sols ens queda donar les gràcies a totes aquelles associacions, entitats, veïnes i veïns, companys i companyes, que no obstant tot, continuen dia a dia Cridant ben fort Contra el Racisme.


¡LO HEMOS CONSEGUIDO! 
ALCOY SE DECLARA MUNICIPIO LIBRE DE FASCISMO, RACISMO Y XENOFOBIA.
Con esta Declaración Institucional firmada de forma unánime por los grupos del consistorio PSOE, PP, Ciudadanos, Compromís y Guanyar, podemos decir bien orgullosos y orgullosas que ya hemos conseguido otra pequeña victoria.
Con la aprobación de la moción no solo el proyecto para la construcción de una comarca integradora, pacífica, solidaria y multicultural queda legitimado institucionalmente por las más de 59000 vecinas y vecinos que representa el consistorio, sino que además nos proporciona unas herramientas normativas para facilitarnos el trabajo en las calles que hemos estado desarrollando desde el mes de marzo.
Concretamente, cabe destacar que con el estricto cumplimiento del texto aprobado, quedan completamente prohibidas las actividades racistas y xenófobas del ya conocido grupo fascista Lo Nuestro por atentar a toda legalidad vigente en pro de la no discriminación y la igualdad. Junto con esta, la que era sin ninguna duda para nosotras la medida más urgente, el consistorio se compromete de ahora en adelante a dar voz a Crida Contra el Racisme en el Consell de Benestar Social, a colaborar con las actividades que esta y otras organizaciones antifascistas, antirracistas y antixenófobas desarrollen en el municipio y a llevar a cabo una Campaña Permanente Antirumores con la finalidad de desmentir los rumores, prejuicios y falsos mitos racistas que estigmatizan injustamente a nuestros vecinos y vecinas migrantes. (Para más información, el resto de la moción la podéis leer todos y todas en nuestro Blog.)
Ninguna de nosotras cuando iniciamos el proyecto llenas de dudas, con muchas ganas pero también con mucho miedo, pensábamos que a día de hoy conseguiríamos el grado de consolidación del que goza ya el modelo en la comarca de l’Alcoià-Comtat y más intensamente en la ciudad de Alcoy. Después de este importante paso en el día de hoy, solo nos dan más ganas, ilusión y fuerza para continuar trabajando con todo el tejido asociativo, los vecinos y las vecinas para construir la comarca que nos merecemos. Una comarca libre de racismo, fascismo y todo tipo de discriminación.
Y como no, para acabar, solo nos queda dar las gracias a todas aquellas asociaciones, entidades, vecinas y vecinos, compañeros y compañeras, que a pesar de todo, continúan día a día 'Cridant ben fort Contra el Racisme'.
#AlcoiCridaContraElRacisme


dissabte, 27 de maig de 2017

Declaració institucional, Alcoi lliure de feixisme, racisme i xenofòbia

DECLARACIÓ INSTITUCIONAL PER A DECLARAR-SE ESPAI LLIURE DE FEIXISME, RACISME I XENOFÒBIA.


ATÈS que existeix un alarmant augment del racisme i de la xenofòbia en la nostra societat i un clar creixement de grups d'ultradreta a Europa: Grècia, França, casa nostra, ...

ATÉS que el poble del País Valencià, sempre ha sigut exemple de convivència. Les seues administracions públiques han de vetlar pel respecte i l'extensió dels drets humans. La igualtat de drets i el respecte als deures per al conjunt de la societat. Garantint una ciutadania basada en el pluralisme, la igualtat i el civisme com a norma de convivència. Promovent l'autonomia i la igualtat d'oportunitats per afavorir la igualtat efectiva, eliminant condicions o circumstàncies arbitràries. I incorporant la lluita contra el racisme i la xenofòbia en totes les accions dels municipis, diputacions, mancomunitats i Generalitat.

ATÉS el que sobre la discriminació de les persones diu el punt 2 de l'article 9 i l'article 14 de la Constitució Espanyola. I la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, al punt 1 de l'article 39 bis. I, també, el punt 1 de l'article 84 del Capítol II de Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local. I per Garantir que totes les persones tenen dret a viure amb dignitat, seguretat i autonomia, lliures d'explotació, de maltractaments i de tota mena de discriminació, i tenen dret al lliure desenvolupament de la seua personalitat i capacitat personal.

ATÉS que a la nostra ciutat s'han començat a realitzar activitats obertament xenòfobes, discriminatòries i racistes envers una part de la població de la ciutat d'Alcoi.

ATÉS que aquestes actuacions a la nostra ciutat estan basades en una ideologia discriminatòria i racista que es recolza en la difusió de rumors, sense fonament, respecte de la població immigrant, per tal de culpabilitzar-la de la crisi social i econòmica que patim i que té com únic objectiu dividir la població en favor de polítiques feixistes i antidemocràtiques.

ATÉS que hem de continuar reivindicant espais de convivència, amb una societat més justa, igualitària i sota un règim democràtic que respecte els drets de totes les persones.


L'Ajuntament d’Alcoi, MANIFESTA:

PRIMER – Declarar Alcoi espai lliure de feixisme, racisme i xenofòbia.

SEGON – Definir i aplicar de forma immediata el compliment de normatives, llicències d'activitats en via pública; horari, activitat, justificació, eslògans, espais... i ordenances d'espais públics referents a salubritat i altres consideracions higienicosanitàries, consum i ús d'equipaments o elements de comunicació, prohibició de qualsevol activitat discriminatòria i regularització d'un règim sancionador.

TERCER - Realitzar d'ofici les indagacions pertinents per tal de verificar el compliment real d'aquestes normes d'ús.

QUART - Prendre, en el menor temps possible, les mesures jurídiques necessàries per a garantir l'adequat compliment d'aquestes normes.

CINQUÉ - La posada en marxa d'una campanya permanent antirumors que consistirà en la creació d'estratègies amb la finalitat de desmentir els rumors racistes, i l'elaboració d'una guia en la qual es publiquen les dades reals de la incidència de la població immigrant en la nostra societat, dades que actualment ja tenim disponibles. Aquesta campanya s'adequarà al projecte que confeccionen els tècnics pertinents.

SISÉ - Proposar a la Plataforma Crida Contra el Racisme d'Alcoi, que s'incorpore al Consell de Benestar Social d'Alcoi.

SETÉ - Mostrar el rebuig públicament, a qualsevol manifestació, activitat o concentració discriminatòria, xenòfoba, racista i antidemocràtica, ara i en el futur, i molt especialment quan aquesta provinga de grups vinculats a plataformes feixistes i racistes.

VUITÉ - L'Ajuntament d'Alcoi es compromet a donar suport i difusió a jornades de solidaritat antifeixista, antiracistes i antixenòfobes promogudes per entitats del municipi que fomenten la no-discriminació.

NOVÉ – L'Ajuntament d'Alcoi fomentarà la cooperació i coordinació amb la Plataforma Crida Contra el Racisme, per tal de garantir la correcta aplicació d'aquesta moció.

DESÉ – Instar a subdelegació de govern a actuar d'ofici davant la proliferació d'activitats d'odi en les nostres comarques.

ONZÉ - Comunicar a la fiscalia antidiscriminació un relat dels fets esmentats, acompanyant-hi la prova de què es dispose, per tal que avalue si poden ser constitutius d'algun il·lícit penal.

DOTZÉ – Comunicar al president del Govern d'Espanya, al President del Govern valencià, als grups parlamentaris del Parlament Valencià, del Congrés dels Diputats, del Parlament Europeu i a subdelegació de Govern d'Alacant aquests acords. Els drets de totes les persones.


Jordi Martínez Juan                                      
Portaveu PSOE                                     

Estefanía Blanes León
Portaveu Guanyar Alcoi 

Jorge Sedano Delgado  
Portaveu Ciudadanos

Rafael Miró Pascual   
Portaveu PP

Mario Ivorra Torregrosa
Portaveu Compromís

dijous, 25 de maig de 2017

Declarem Alcoi Ciutat Lliure de Feixisme, Racisme i Xenofòbia!

Després de molta feina durant els últims mesos per part de tots els col•lectius, entitats, veïns i veïnes que integren la plataforma, estem molt contentes de poder presentar-vos l’oportunitat que hem aconseguit obrir a la Ciutat d’Alcoi.
Des de la Plataforma Crida Contra el Racisme, el proper dilluns dia 29 de maig presentarem la ‘’Moció per a declarar-se espai lliure de racisme, feixisme i xenofòbia’’ al Plenari de l’Ajuntament d’Alcoi que tindrà lloc a les 19:00h en el propi consistori.
Aquest és un pas molt important, ja que suposa el posicionament clar i ferm contra les activitats obertament xenòfobes, discriminatòries i racistes que s’han començat a realitzar en la nostra ciutat, d’un consistori que representa institucionalment a més de 59.000 veïns i veïnes.
Si la moció s’aprova, estaríem davant un tret molt rellevant per a mostrar que Alcoi, la ciutat més gran de la nostra comarca, seria el primer municipi en declarar-se lliure de racisme, feixisme i xenofòbia al País Valencià, junt amb Burjassot ón ja es va aprovar una moció amb caraceterístiques similars, i d’aquesta manera afirmant que les idees intolerants no tenen cabuda a la nostra societat.
És per això que vos convidem a acudir al plenari i que cap persona es quede a casa. Necessitem la força i la il•lusió de tota la ciutadania de la comarca per a aconseguir declarar Alcoi com el primer municipi lliure de feixisme, racisme i xenofòbia del País Valencià.
Perquè hem de fer valdre que som majoria les persones que rebutgem les idees intolerants als nostres pobles i a les nostres vides, tots i totes a l’ajuntament d’Alcoi el pròxim dilluns a les 19h!


Después de mucho trabajo durante los últimos meses por parte de todos los colectivos, entidades, vecinos y vecinas que integran la plataforma, estamos muy contentas de poder presentaros la oportunidad que hemos conseguido abrir en la Ciudad de Alcoy.
Des de la Plataforma Crida Contra el Racisme, el próximo lunes 29 de mayo presentaremos la ''Moción para declararse espacio libre de racismo, fascismo y xenofobia'' en el Pleno del Ayuntamiento de Alcoy que tendrá lugar a las 19:00h en el propio consistorio.
Este es un paso muy importante, ya que supone el posicionamiento claro y firme contra las actividades abiertamente xenófobas, discriminatorias y racistas que se han empezado a realizar en nuestra ciudad, de un consistorio que representa institucionalmente a más de 59.000 vecions y vecinas.
Si la moción se aprueba, estaríamos delante de un hecho muy relevante para mostrar que Alcoy, la ciudad más grande de nuestra comarca, sería el primer municipio en declararse libre de racismo, fascismo y xenofobia en el País Valencià, junto con Burjassot donde ya se aprobó una moción de características similares, y de esta manera afirmando que las ideas intolerantes no tienen cabida en nuestra sociedad.
Es por eso que os invitamos a acudir al pleno y que ninguna persona se quede en casa. Necesitamos la fuerza y la ilusión de toda la ciudadanía de la comarca para conseguir declarar Alcoy como el primer municipio libre de fascismo, racismo y xenofobia del País Valencià.
Porque hemos de hacer valer que somos mayoría las personas que rechazamos las ideas intolerantes en nuestros pueblos y en nuestras vidas, todas y todos al ayuntamiento de Alcoy el próximo lunes a las 19h!

dilluns, 1 de maig de 2017

Crònica Manifestació 1 de Maig


Aquest matí des dels diversos col•lectius, associacions, sindicats, entitats i companyes a títol individual, que participen activament a la Plataforma Crida Contra el Racisme, hem estat recorrent els carrers d’Alcoi per unes condicions laborals dignes per a totes i tots sense cap tipus de discriminació per raó d’origen, raça, gènere, cultura...
Una vegada més, hem de celebrar la participació i la bona resposta per part de la comarca en aquesta manifestació. Pensem que hi ha poques maneres de mostrar de forma tan clara cap a on vol caminar una societat, com ho és omplint els carrers amb reivindicacions col·lectives i crits unitaris.
Com esperàvem, no sols han estat protagonistes al dia de hui aquestes proclames d’igualtat i solidaritat entre tots i totes, sense cap tipus de distinció. Malauradament, el discurs racista i xenòfob de l’organització feixista Lo Nuestro, també ha intentat ressonar al dia de hui a la concentració que han realitzat en la Plaça de la Constitució, davant la completa incredulitat i majoritari rebuig de la gent que passava prop de la plaça i escoltava els seus crits de ‘’Españoles si, refugiados no’’, entre d’altres.
Aquest trist esdeveniment, lluny d’atemorir-nos, ha de continuar servint-nos per explicar que efectivament estem davant d’una organització feixista que pretén implantar-se als nostres pobles i barris.
Des de Plataforma Crida Contra el Racisme continuem en la decisió ferma de treballar, colze a colze, amb tota la ciutadania per la construcció d’una comarca lliure de racisme, feixisme, xenofòbia i qualsevol tipus de discriminació.
                                    Avui i sempre, nativa o estrangera la mateixa classe obrera!


_____________________________________Esta mañana des de los diversos colectivos, asociaciones, sindicatos, entidades y compañeras a título individual, que participan activamente en la Plataforma Crida Contra el Racisme, hemos estado recorriendo las calles de Alcoy por unas condiciones laborales dignas para todas y todos sin ningún tipo de discriminación por razón de origen, raza, genero, cultura…
Una vez más, tenemos que celebrar la participación y la buena respuesta por parte de la comarca en esta manifestación. Pensamos que hay pocas maneras de mostrar de forma tan clara hacia donde quiere andar una sociedad, como es llenando las calles con reivindicaciones colectivas y consignas unitarias.
Como esperábamos, no solo han sido protagonistas en el día de hoy estas proclamas de igualdad y solidaridad entre todos y todas, sin ningún tipo de distinción. Desgraciadamente, el discurso racista y xenófobo de la organización fascista Lo Nuestro, también ha intentado resonar en el día de hoy en la concentración que han realizado en la Plaza de la Constitución, delante de la completa incredulidad y mayoritario rechazo de la gente que pasava cerca de la plaza y escuchaba sus gritos de ‘’Españoles si, refugiados no’’, entre otros.
Este triste evento, lejos de atemorizarnos, nos ha de servir para continuar explicando que efectivamente estamos delante de una organización fascista que pretende implantarse en nuestros pueblos y barrios. 
Des de la Plataforma Crida Contra el Racisme continuamos con la decisión firme de trabajar, codo con codo, con toda la ciudadanía para la construcción de una comarca libre de racismo, fascismo, xenofobia y cualquier tipo de discriminación.
                             Hoy y siempre, ¡nativa o extranjera la misma clase obrera!