dissabte, 27 de maig de 2017

Declaració institucional, Alcoi lliure de feixisme, racisme i xenofòbia

DECLARACIÓ INSTITUCIONAL PER A DECLARAR-SE ESPAI LLIURE DE FEIXISME, RACISME I XENOFÒBIA.


ATÈS que existeix un alarmant augment del racisme i de la xenofòbia en la nostra societat i un clar creixement de grups d'ultradreta a Europa: Grècia, França, casa nostra, ...

ATÉS que el poble del País Valencià, sempre ha sigut exemple de convivència. Les seues administracions públiques han de vetlar pel respecte i l'extensió dels drets humans. La igualtat de drets i el respecte als deures per al conjunt de la societat. Garantint una ciutadania basada en el pluralisme, la igualtat i el civisme com a norma de convivència. Promovent l'autonomia i la igualtat d'oportunitats per afavorir la igualtat efectiva, eliminant condicions o circumstàncies arbitràries. I incorporant la lluita contra el racisme i la xenofòbia en totes les accions dels municipis, diputacions, mancomunitats i Generalitat.

ATÉS el que sobre la discriminació de les persones diu el punt 2 de l'article 9 i l'article 14 de la Constitució Espanyola. I la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, al punt 1 de l'article 39 bis. I, també, el punt 1 de l'article 84 del Capítol II de Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local. I per Garantir que totes les persones tenen dret a viure amb dignitat, seguretat i autonomia, lliures d'explotació, de maltractaments i de tota mena de discriminació, i tenen dret al lliure desenvolupament de la seua personalitat i capacitat personal.

ATÉS que a la nostra ciutat s'han començat a realitzar activitats obertament xenòfobes, discriminatòries i racistes envers una part de la població de la ciutat d'Alcoi.

ATÉS que aquestes actuacions a la nostra ciutat estan basades en una ideologia discriminatòria i racista que es recolza en la difusió de rumors, sense fonament, respecte de la població immigrant, per tal de culpabilitzar-la de la crisi social i econòmica que patim i que té com únic objectiu dividir la població en favor de polítiques feixistes i antidemocràtiques.

ATÉS que hem de continuar reivindicant espais de convivència, amb una societat més justa, igualitària i sota un règim democràtic que respecte els drets de totes les persones.


L'Ajuntament d’Alcoi, MANIFESTA:

PRIMER – Declarar Alcoi espai lliure de feixisme, racisme i xenofòbia.

SEGON – Definir i aplicar de forma immediata el compliment de normatives, llicències d'activitats en via pública; horari, activitat, justificació, eslògans, espais... i ordenances d'espais públics referents a salubritat i altres consideracions higienicosanitàries, consum i ús d'equipaments o elements de comunicació, prohibició de qualsevol activitat discriminatòria i regularització d'un règim sancionador.

TERCER - Realitzar d'ofici les indagacions pertinents per tal de verificar el compliment real d'aquestes normes d'ús.

QUART - Prendre, en el menor temps possible, les mesures jurídiques necessàries per a garantir l'adequat compliment d'aquestes normes.

CINQUÉ - La posada en marxa d'una campanya permanent antirumors que consistirà en la creació d'estratègies amb la finalitat de desmentir els rumors racistes, i l'elaboració d'una guia en la qual es publiquen les dades reals de la incidència de la població immigrant en la nostra societat, dades que actualment ja tenim disponibles. Aquesta campanya s'adequarà al projecte que confeccionen els tècnics pertinents.

SISÉ - Proposar a la Plataforma Crida Contra el Racisme d'Alcoi, que s'incorpore al Consell de Benestar Social d'Alcoi.

SETÉ - Mostrar el rebuig públicament, a qualsevol manifestació, activitat o concentració discriminatòria, xenòfoba, racista i antidemocràtica, ara i en el futur, i molt especialment quan aquesta provinga de grups vinculats a plataformes feixistes i racistes.

VUITÉ - L'Ajuntament d'Alcoi es compromet a donar suport i difusió a jornades de solidaritat antifeixista, antiracistes i antixenòfobes promogudes per entitats del municipi que fomenten la no-discriminació.

NOVÉ – L'Ajuntament d'Alcoi fomentarà la cooperació i coordinació amb la Plataforma Crida Contra el Racisme, per tal de garantir la correcta aplicació d'aquesta moció.

DESÉ – Instar a subdelegació de govern a actuar d'ofici davant la proliferació d'activitats d'odi en les nostres comarques.

ONZÉ - Comunicar a la fiscalia antidiscriminació un relat dels fets esmentats, acompanyant-hi la prova de què es dispose, per tal que avalue si poden ser constitutius d'algun il·lícit penal.

DOTZÉ – Comunicar al president del Govern d'Espanya, al President del Govern valencià, als grups parlamentaris del Parlament Valencià, del Congrés dels Diputats, del Parlament Europeu i a subdelegació de Govern d'Alacant aquests acords. Els drets de totes les persones.


Jordi Martínez Juan                                      
Portaveu PSOE                                     

Estefanía Blanes León
Portaveu Guanyar Alcoi 

Jorge Sedano Delgado  
Portaveu Ciudadanos

Rafael Miró Pascual   
Portaveu PP

Mario Ivorra Torregrosa
Portaveu Compromís

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada